Τεχνολογίες μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Περιγραφή συμποσίου:

Σκοπός του συμποσίου είναι η παρουσίαση θεωρητικών προσεγγίσεων αλλά και πρακτικών που αφορούν τη χρήση ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας. Το συμπόσιο περιλαμβάνει θέματα όπως την οργάνωση και το θεσμικό πλαίσιο που αφορούν τη χρήση ψηφιακών μέσων, την επίδραση τους στο μαθησιακό αποτέλεσμα, το ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών στη μαζική τριτοβάθμια εκπαίδευση περιορισμένων πόρων του καιρού μας, τη σχέση της ψηφιακής μάθησης με τη δια-βίου μάθηση και το ρόλο των πανεπιστημίων σε αυτή, τεχνικές από απόσταση εκπαίδευσης, τεχνικές e-αξιολόγησης, ανοικτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τριτοβάθμια εκπαίδευση.