Ψηφιακά παιχνίδια στην εκπαίδευση

Περιγραφή συμποσίου:

Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών έχει επηρεάσει την εκπαίδευση, με τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια (ΨΕΠ) να αποτελούν μια εξαιρετικά δημοφιλή τεχνολογία. Τα ΨΕΠ συνιστούν μια νέα εκπαιδευτική πρακτική η οποία προέκυψε από την «πανταχού παρουσία» των ψηφιακών παιχνιδιών, την παγκόσμια εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου και την ανάγκη ανάπτυξης εκπαιδευτικών πρακτικών που να κινητοποιούν και να δεσμεύουν τους μαθητές. Τα ψηφιακά παιχνίδια επίσης, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας πολλών παιδιών και εφήβων και αυτό τα καθιστά ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών. Επομένως, μπορούν δυνητικά να αυξήσουν το ενδιαφέρον και την κινητοποίηση των μαθητών αποτελώντας ένα αποδοτικό πλαίσιο που προσφέρει ένα ελκυστικότερο εκπαιδευτικό περιβάλλον για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας. Επιπλέον, ερευνητές έχουν επισημάνει ότι τα ΨΕΠ αποτελούν αποδοτικά εργαλεία για τη διδασκαλία δύσκολων και σύνθετων εννοιών επειδή: (α) χρησιμοποιούν τη δράση και όχι την απλή εξήγηση, (β) δημιουργούν εσωτερική παρακίνηση και ευχαρίστηση, (γ) υποστηρίζουν πολλαπλά στυλ μάθησης και δεξιοτήτων, (δ) ενισχύουν τις δεξιότητες υπεροχής, και (ε) παρέχουν ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης και λήψης αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα, η ραγδαία εξάπλωση της χρήσης των ΨΕΠ στην εκπαίδευση οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους:

  • Ο πρώτος είναι η μετακίνηση από το παραδοσιακό διδακτικό μοντέλο στο μαθητοκεντρικό, το οποίο δίνει έμφαση στην ενεργό μάθηση. Ειδικότερα, παρατηρείται μια μετατόπιση: (α) από το «μαθαίνω ακούγοντας» στο «μαθαίνω κάνοντας», (β) από το είμαι ικανός/ή να ανακαλώ πληροφορίες στο είμαι ικανός/ή να βρίσκω πληροφορίες και να τις αξιοποιώ, και (γ) σε νέες αλληλεπιδραστικές τεχνολογίες που παρέχουν ευκαιρίες δημιουργίας περιβαλλόντων μάθησης τα οποία εμπλέκουν τους μαθητές ενεργά στην επίλυση προβλημάτων.
  • Ο δεύτερος λόγος είναι τα εμπειρικά δεδομένα που προκύπτουν από μελέτες οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι τα παιχνίδια έχουν τη δυναμική να αποτελέσουν αποδοτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενθάρρυνση της μάθησης και την κατανόηση σύνθετων εννοιών.
  • Ο τρίτος λόγος είναι η ένταση της παρακίνησης και της δέσμευσης που μπορούν να προκαλέσουν τα ψηφιακά παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούνται από εκπαιδευτικούς ώστε να υποστηριχθεί η μάθηση σε ένα ευχάριστο πλαίσιο το οποίο δύναται να θέση το μαθητή σε κατάσταση «ροής» όπου αυτός απορροφάται από τη διαδικασία της εμπλοκής του στο μαθησιακό παιχνίδι.

Είναι φανερό πως τα ΨΕΠ ανοίγουν νέες προοπτικές για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Αυτές τις προοπτικές έχει ως στόχο να διερευνήσει το συμπόσιο με θέμα «Ψηφιακά παιχνίδια στην εκπαίδευση». Στόχος του συμποσίου είναι να δώσει την ευκαιρία σε ερευνητικές ομάδες, μεμονωμένους ερευνητές, εκπαιδευτικούς και φοιτητές που ενδιαφέρονται για θέματα που αφορούν τα ΨΕΠ να μοιραστούν σκέψεις και έρευνες που είτε έχουν τελειώσει είτε βρίσκονται σε εξέλιξη.

Θεματικοί άξονες:

  • Σχεδίαση ΨΕΠ – Αρχές και μοντέλα
  • Ανάπτυξη ΨΕΠ – Τεχνολογία και υλοποίηση
  • Παιδαγωγικά θέματα που σχετίζονται με τη χρήση ΨΕΠ
  • Διδακτικές προσεγγίσεις, καλές πρακτικές στη χρήση ΨΕΠ, εμπειρικές μελέτες σχετικά με τα ΨΕΠ
  • Αντιλήψεις μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων για τα ΨΕΠ
  • Διδακτική αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών που δεν έχουν σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς
  • Δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών από τους μαθητές.

Το συμπόσιο θα αποτελέσει έναν τόπο συνάντησης και επικοινωνίας για εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και οργάνωση πιθανών συνεργασιών επαγγελματιών, ερευνητών, εκπαιδευτικών, φοιτητών και γενικότερα όλων όσοι ενδιαφέρονται για κάποιον από τους παραπάνω θεματικούς άξονες. Για το σκοπό αυτό, προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν εργασίες σχετικές με έναν από τους παραπάνω άξονες ή να προτείνουν μια νέα θεματική προσέγγιση σχετικά με τα ΨΕΠ.