Οι ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή: Σύγχρονες ερευνητικές τάσεις και τεχνολογίες

Περιγραφή συμποσίου:

Οι ΤΠΕ προσφέρουν μοναδικές νέες ευκαιρίες για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία επιτρέπουν την ανάπτυξη διαδραστικού και πολυμεσικού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων που μπορούν να βελτιώσουν τη μάθηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι τεχνολογίες του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς περιορισμούς χρόνου, τόπου, προσβασιμότητας κ.λπ., που έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής. Ειδικότερα, τα ΑΜΕΑ αντιμετωπίζουν ακόμη πολλούς περιορισμούς στην πρόσβαση εκπαιδευτικών υπηρεσιών, για μια σειρά από τεχνολογικούς, παιδαγωγικούς, οργανωτικούς, κοινωνικούς και άλλους λόγους. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμπόσιο έχει στόχο να αποτελέσει ένα βήμα διαλόγου για τις πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ενδεικτικές ερευνητικές διαστάσεις που προτείνονται είναι:

  • ΤΠΕ και εκπαίδευση ατόμων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
  • ΤΠΕ και εκπαίδευση ατόμων με δυσλεξία
  • Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό
  • ΤΠΕ και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης
  • Συναισθηματική υπολογιστική
  • Εκπαιδευτικό λογισμικό για ΑΜΕΑ
  • Υποστηρικτικές τεχνολογίες και εφαρμογές για άτομα με ειδικές δυσκολίες
  • Προσβασιμότητα και ευχρηστία εκπαιδευτικού περιεχομένου και εφαρμογών
  • Σύγχρονα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης για ΑΜΕΑ
  • Σχεδιασμός και μελέτη εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με ΤΠΕ.