Νέες ερευνητικές κατευθύνσεις στην Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (TPACK)

Περιγραφή συμποσίου:

Είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική της τάξης προϋποθέτει τον μετασχηματισμό των διδακτικών και μαθησιακών πρακτικών, μέσα από τον κατάλληλο σχεδιασμό που αξιοποιεί τα τεχνολογικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά των ΤΠΕ, ώστε να οδηγεί στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος και στην πολύπλευρη ανάπτυξη όλων των μαθητών. Το μοντέλο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΤΠΓΠ, TPACK) παρέχει ένα στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο, το οποίο επηρεάζει σήμερα διεθνώς τους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς που αφορούν στην ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ποιες γνώσεις και ποιες ικανότητες είναι απαραίτητες, ώστε οι εκπαιδευτικοί να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους; Πώς μπορεί να συμβάλει το μοντέλο ΤΠΓΠ στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών; Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η ΤΠΓΠ στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό προγραμμάτων και μαθησιακών δραστηριοτήτων; Ποιες αλλαγές και αναθεωρήσεις του μοντέλου αναπτύσσονται αξιοποιώντας νέα ερευνητικά δεδομένα; Ποιος ο ρόλος των συμμετοχικών-διαδικτυακών περιβαλλόντων του Ιστού 2.0;

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμπόσιο έχει ως στόχο να αποτελέσει το βήμα διαλόγου για τις νέες κατευθύνσεις και τάσεις στην έρευνα και στην εφαρμογή του μοντέλου της ΤΠΓΠ με στόχο την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική.

Ενδεικτικές ερευνητικές διαστάσεις που προτείνονται είναι:

  • ΤΠΓΠ και σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
  • ΤΠΓΠ και επιμόρφωση εκπαιδευτικών
  • Γνώσεις και ικανότητες εκπαιδευτικών για ένταξη των ΤΠΕ στην πράξη
  • Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και ΤΠΓΠ
  • Διδασκαλία των επιστημών και ΤΠΓΠ
  • Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ΤΠΓΠ.