Έξυπνες τεχνολογίες για την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης

Περιγραφή συμποσίου:

Οι σύγχρονες τεχνολογίες μάθησης συχνά προσφέρουν προϊόντα που στοχεύουν στην υποστήριξη της συνεργατικής δραστηριότητας των μαθητών, λειτουργώντας ως καταλύτες της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με στόχο τη συνεργατική οικοδόμηση γνώσης. Τεχνολογίες όπως φορητές συσκευές, υπολογιστική νέφους, συστήματα παγκόσμιου ιστού με προσαρμοστικά και ευφυή λειτουργικά χαρακτηριστικά, διαλογικοί πράκτορες, απτικές διεπαφές και διάφορες άλλες, προσφέρουν τις ευκαιρίες για τη δημιουργία υψηλά αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων μάθησης που ανοίγουν νέους δρόμους στην επικοινωνία και συνεργασία των εκπαιδευομένων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη θέση κατέχουν τα «Έξυπνα Περιβάλλοντα Μάθησης» (ΕΠΜ) (Smart Learning Environments, SLEs) τα οποία συνήθως περιγράφονται ως περιβάλλοντα που προσφέρουν πλούσιες μαθησιακές διαδράσεις με βάση τη δυνατότητά τους να είναι «ενήμερα συνθηκών» (context-aware). Στην πράξη ένα ΕΠΜ κάνει συνεκτίμηση συνθηκών του χρήστη-μαθητή (μοντελοποιεί βασικές παραμέτρους της κατάστασης του χρήστη-μαθητή) και με βάση αυτή τη δυνατότητα παρεμβαίνει επηρεάζοντας το περιβάλλον μάθησης (πχ. υλοποιώντας κάποιες προσαρμογές ή προσωποποιώντας το περιβάλλον μάθησης). Υιοθετώντας αυτή την οπτική, ένα ΕΠΜ για τη συνεργατική μάθηση αναμένεται να μοντελοποιεί κάποιες σημαντικές παραμέτρους/συνθήκες της συνεργασίας και με τις παρεμβάσεις/ρυθμίσεις που υλοποιεί να υποστηρίζει τόσο το βαθμό κοινωνικής αλληλεπίδρασης όσο και τις ατομικές νοητικές διεργασίες που αποτελούν προϋπόθεση για την οικοδόμηση γνώσης.

Το συμπόσιο απευθύνεται σε ερευνητές, εκπαιδευτικούς, σχεδιαστές τεχνολογιών μάθησης, κλπ. που εστιάζουν στη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση έξυπνων περιβαλλόντων για την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης. Τα σχετικά άρθρα αναμένεται να προσεγγίζουν το θέμα από ποικίλες οπτικές: τεχνολογική, θεωρητική, εκπαιδευτική, σχεδιαστική ή εμπειρική (πχ. έρευνα πεδίου). Ένας γενικός στόχος του συμποσίου είναι να διερευνηθεί κατά πόσο οι αξιόλογες διδακτικές τεχνικές υποστήριξης της συνεργασίας μπορούν να μοντελοποιηθούν και να υλοποιηθούν ή υποβοηθηθούν από έξυπνα τεχνολογικά περιβάλλοντα. Σημαντικοί θεματικοί άξονες (χωρίς να αποκλείονται και άλλοι) είναι:

  • Θέματα θεωρητικού υπόβαθρου και σχεδίασης ΕΠΜ για τη συνεργατική μάθηση
  • Έρευνες για την επίδραση έξυπνων περιβαλλόντων στη συνεργασία των μαθητών
  • Μέθοδοι αξιολόγησης έξυπνων περιβαλλόντων για τη συνεργατική μάθηση
  • Φορητές συσκευές και άλλες νεωτεριστικές τεχνολογίες (πχ. tabletops, έξυπνα αντικείμενα, wearables, κλπ.) για την υποστήριξη συνεργατικής μάθησης με τη μορφή έξυπνης τεχνολογίας
  • Μαθησιακή ανάλυση (learning analytics), μαθησιακή σχεδίαση (learning design) και προτυποποίηση στην ανάπτυξη έξυπνων περιβαλλόντων για τη συνεργασία
  • Κοινωνικά δίκτυα και τεχνολογίες ιστού 2.0 ως έξυπνα περιβάλλοντα για τη συνεργασία
  • Έξυπνοι παιδαγωγικοί πράκτορες για την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης
  • Θέματα σχεδίασης διεπαφής χρήστη σε έξυπνα τεχνολογικά περιβάλλοντα συνεργασίας